Τετάρτη, 5 Φεβρουαρίου 2020

Έκδοση κάρτας Ψηφιακού Ταχογράφου - φωτογραφίες για ψηφιακό ταχογράφο

Έκδοση κάρτας Ψηφιακού Ταχογράφου


ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι αιτήσεις για έκδοση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου ΟδηγούΕπιχείρησης και Συνεργείου-Τεχνίτη υποβάλονται στις Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας και η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά από τον αρμόδιο υπάλληλο εφόσον πρώτα ελεγχθούν τα εν λόγω δικαιολογητικά. Η υποβολή αιτήσεων σε έντυπη μορφή παύει να ισχύει από τις 7-3-2014.
Με τη νέα διαδικασία υποβολής αιτήσεων, στις περιπτώσεις όπου είναι απαραίτητη η φωτογραφία και υπογραφή του κατόχου (κάρτα οδηγού, συνεργείου-τεχνίτη), η φωτογραφία και η υπογραφή κατατίθενται πλέον σε ψηφιακή μορφή.

Για την έκδοση κάρτας Ελέγχου, οι αρμόδιες Αρχές διενέργειας και συντονισμού ελέγχων, όπως αυτές ορίζονται από την  ΚΥΑ Γ438.28317.2481.2009 για τους ελέγχους καθ’ οδόν και στην επιχείρηση, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στην Αρμόδια Αρχή Έκδοσης Καρτών. 
Σε αυτή τη σελίδα θα βρείτε πληροφορίες για:
 - τους διαφορετικούς τύπους καρτών
 - τις διαφορετικές διαδικασίες έκδοσης καρτών
 - το παράβολο/αποδεικτικό είσπραξης ανά περίπτωση
 - την ψηφιακή φωτογραφία και υπογραφή για κάρτα Οδηγού και Συνεργείου-Τεχνίτη
ΤΥΠΟΙ ΚΑΡΤΩΝ
ΚΑΡΤΑ ΟΔΗΓΟΥΜε την κάρτα οδηγού ταυτοποιείται ο οδηγός και επιτρέπεται η αποθήκευση δεδομένων δραστηριότητας του οδηγού. Η κάρτα οδηγού είναι υποχρεωτική κα η μοναδικότητά της ισχύει σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Η κάρτα οδηγού είναι εξατομικευμένη (φέρει την ψηφιοποιημένη φωτογραφία και υπογραφή του κατόχου της) και η ισχύ της είναι για πέντε (5) έτη.
ΚΑΡΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣΗ κάρτα ψηφιακού ταχογράφου επιχείρησης εκδίδεται για επιχειρήσεις που διαθέτουν οχήματα με ψηφιακό ταχογράφο. Με την κάρτα επιχείρησης καθίσταται δυνατή η απεικόνιση, η τηλεφόρτωση και η εκτύπωση δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή ελέγχου, η πρόσβαση στην οποία ασφαλίζεται από την επιχείρηση.
Η κάρτα επιχείρησης είναι υποχρεωτική, αλλά όχι προσωποποιημένη. Η επιχείρηση μπορεί να αιτηθεί την έκδοση μίας ή περισσοτέρων καρτών. Η ισχύ της είναι για πέντε (5) έτη.
ΚΑΡΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ-ΤΕΧΝΙΤΗΗ κάρτα ψηφιακού ταχογράφου συνεργείου-τεχνίτη εκδίδεται για κατασκευαστή συσκευών ελέγχου, κατασκευαστή οχημάτων ή ένα συνεργείο - τεχνίτη, εγκεκριμένων από την αρμόδια αρχή έγκρισης συνεργείων και τεχνιτών ΨΤ. Με την κάρτα συνεργείου ταυτοποιείται ο κάτοχος της κάρτας και καθίσταται δυνατός ο έλεγχος (δοκιμή), η βαθμονόμηση ή / και η  τηλεφόρτωση των δεδομένων της συσκευής ελέγχου. 
Η κάρτα συνεργείου – τεχνίτη εκδίδεται στο συνεργείο για αποκλειστική χρήση από το συνεργείο – τεχνίτη του οποίου και φέρει τα στοιχεία. Για μεγαλύτερη ασφάλεια συνοδεύεται από έναν κωδικό PIN. Η κάρτα συνεργείου είναι υποχρεωτική, είναι εξατομικευμένη (φέρει την ψηφιοποιημένη φωτογραφία και υπογραφή του κατόχου της) και η ισχύ της είναι για ένα (1) έτος. 
ΚΑΡΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ: Η κάρτα ψηφιακού ταχογράφου που εκδίδεται από την Αρχή Έκδοσης Καρτών στις αρμόδιες εθνικές αρχές ελέγχου. Η κάρτα ελέγχου αναφέρει στοιχεία του ελεγκτικού φορέα, ενώ επιτρέπει την πρόσβαση σε στοιχεία αποθηκευμένα στη μνήμη δεδομένων της συσκευής ψηφιακού ταχογράφου ή στις κάρτες.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΡΤΩΝ
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΨΤ: Η διαδικασία κατά την οποία χορηγείται κάρτα ΨΤ για πρώτη φορά.
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΨΤ: Έκδοση νέας κάρτας ΨΤ προς ανανέωση υφιστάμενης κάρτας η οποία είτε είναι ισχύουσα είτε έχει λήξει. Ο κάτοχος ισχύουσας κάρτας  ΨΤ υποβάλει αίτηση ανανέωσης της κάρτας του όχι νωρίτερα από δύο (2) μήνες από την ημερομηνία λήξης της ισχύουσας κάρτας.
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΨΤ: Έκδοση νέας κάρτας ΨΤ προς αντικατάσταση ισχύουσας κάρτας που δηλώθηκε ως χαμένη, κλεμμένη ή ελαττωματική (βλάβη ή φθορά ή λάθος στα εκτυπώσιμα στοιχεία). Αίτηση Αντικατάστασης γίνεται επίσης λόγω αλλαγής στοιχείων σε σχέση με αυτά που δηλώθηκαν κατά την έκδοση της ισχύουσας κάρτας (πχ. ονοματεπώνυμο οδηγού ή τεχνίτη, άδεια οδήγησης, επωνυμία συνεργείου ή επιχείρησης, διεύθυνση συνεργείου ή επιχείρησης). Η κάρτα που θα εκδοθεί φέρει την ημερομηνία λήξης της κάρτας που αντικαθιστά. Στην περίπτωση ελαττωματικής κάρτας, η κάρτα παραδίδεται στην Υπηρεσία Μ&Ε της ΠΕ κατά την υποβολή της αίτησης αντικατάστασης. Στην περίπτωση αντικατάστασης λόγω αλλαγής στοιχείων, η παλιά κάρτα παραδίδεται στην Υπηρεσία Μ&Ε της ΠΕ κατά την παραλαβή της νέας κάρτας.
ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΚΑΡΤΑΣ ΑΛΛΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ-ΜΕΛΟΥΣ ΕΕ: Έκδοση νέας κάρτας ΨΤ οδηγού προς αντικατάσταση ισχύουσας κάρτας άλλου κράτους-μέλους λόγω αλλαγής της κανονικής διαμονής. Η κάρτα που θα εκδοθεί φέρει την ημερομηνία λήξης της κάρτας που ανταλλάσσεται. Η παλιά κάρτα παραδίδεται στην Υπηρεσία Μ&Ε της ΠΕ κατά την παραλαβή της νέας κάρτας. Η Αρχή Έκδοσης Καρτών αποστέλλει την προς ανταλλαγή κάρτα στην αρμόδια αρχή έκδοσής της.

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
Η προσκομιζόμενη φωτογραφία και υπογραφή πρέπει να είναι σε ψηφιακό μέσο (CD, DVD, USB ή Flash Drive), το οποίο παραμένει στην κατοχή του ενδιαφερομένου (δεν φυλάσσεται στην Υπηρεσία Μ&Ε) και να έχει τα εξής χαρακτηριστικά:
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
Αποδεκτές μορφές: .jpg, .png
Όνομα αρχείου με λατινικούς χαρακτήρες (π.χ. xxxxxF.jpg) όπου xxxxx το επώνυμο του ενδιαφερομένου σε λατινικούς χαρακτήρες και χωρίς ΚΕΝΑ.
Μέγιστο μέγεθος αρχείου: 5MB
Ελάχιστο μέγεθος εικόνας σε εικονοστοιχεία(pixels): 1200Χ800 ή άλλο μέγεθος σε αναλογία 6:4 (ύψος επί πλάτος)
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
Για την δημιουργία της υπογραφής, ο ενδιαφερόμενος υπογράφει σε λευκό χαρτί μέσα σε ένα πλαίσιο με διαστάσεις 35mmΧ90mm και στη συνέχεια η υπογραφή ψηφιοποιείται.
Αποδεκτές μορφές: .jpg, .png
Όνομα αρχείου με λατινικούς χαρακτήρες (π.χ. xxxxxY.jpg) όπου xxxxx το επώνυμο του ενδιαφερομένου σε λατινικούς χαρακτήρες και χωρίς ΚΕΝΑ.
Μέγιστο μέγεθος αρχείου: 5MB
Ελάχιστο μέγεθος εικόνας σε εικονοστοιχεία(pixels): 280Χ700 ή άλλο μέγεθος σε αναλογία 2:5 (ύψος επί πλάτος)
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ
Το αντίτιμο για την έκδοση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, σύμφωνα με την υπ’αριθμ. οικ.9787/2254 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 357/5-3-2008), διαμορφώνεται ως εξής:
Κάρτα Οδηγού: 150€
Κάρτα Επιχείρησης: 200€ (Φυσικό πρόσωπο), 300€ (νομικό πρόσωπο)
Κάρτα Συνεργείου-Τεχνίτη: 300€
Το αντίτιμο για την έκδοση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου εκδίδεται με τη διαδικασία e-Παράβολο όπως αυτή πραγματοποείται από την αντίστοιχη εφαρμογή της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων
H διαδικασία της του ηλεκτρονικού Παραβόλου περιλαμβάνει:
1. Δημιουργία Παραβόλου: Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να συμπληρώσει την σχετική ηλεκτρονική φόρμα για τη χορήγηση του παραβόλου που επιλέγει και η εφαρμογή εκδίδει μοναδικό ψηφιακό «κωδικό παραβόλου» που αντιστοιχεί στο ηλεκτρονικό παράβολο. Στη συνέχεια θα εκτυπώνει το ηλεκτρονικό παράβολο για να το καταθέσει στον φορέα.
2. Πληρωμή Παραβόλου: Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να πληρώσει το αντίστοιχο ποσό του e-Παραβόλου σε οποιαδήποτε τράπεζα ή τα ΕΛΤΑ με τον «κωδικό παραβόλου» (σε κατάστημα της τράπεζας ή και στα εναλλακτικά δίκτυα - ΑΤΜ, Web banking και phone banking).
3. Κατάθεση Παραβόλου στον Φορέα: Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να καταθέσει-χρησιμοποιήσει το e-Παράβολο στον φορέα για τον οποίο το έχει εκδώσει. Στην συνέχεια, ο υπάλληλος του φορέα, θα κάνει τον έλεγχο και τη δέσμευση του e-Παραβόλου μέσω της εφαρμογής.
http://188.164.203.94/?tid=839

Τρίτη, 14 Ιανουαρίου 2020

Το φωτογραφείο - φωτογραφίσεις και φωτογραφίες για κάθε χρήση


Φωτογραφείο - photolifepress yiannis antonopoulos-photographer
Συρακουσσών 40-42 Άνω Πατήσια -Λαμπρινή
Φωτογραφίες για κάθε χρήση
Φωτογραφίες για Αστυνομικών Ταυτοτήτων
Φωτογραφίες για διαβατηρίων Βιομετρικές
Φωτογραφίες για Άδεια Οδήγησης Βιομετρικές
Φωτογραφίες Απλές Γενικής Χρήσεως
Φωτογραφίες Διαβατηρίων για κάθε χώρα
Φωτογραφίες Visa κάθε χώρας
Φωτογραφίες ταυτότητας ομογενών με CD
Φωτογραφίες για Ταχογράφο με CD
Φωτογραφίες για τα σχολεία - νηπιαγωγεία , δημοτικά , γυμνάσια , λύκεια , πανελλήνιες
Φωτογραφίσεις και βιντεοσκοπήσεις γάμων
Φωτογραφίσεις και βιντεοσκοπήσεις πολιτικών γάμων
Φωτογραφίσεις και βιντεοσκοπήσεις βαπτίσεων

Ωράριο λειτουργίας
Δευτέρα - 09:00 - 14:00 μ.μ.
Τρίτη - 09:00 - 14:00 και 17:00 - 20:00
Τετάρτη - 09:00 - 14:00
Πέμπτη  - 09:00 - 14:00 και 17:00 - 20:00
Παρασκευή - 09:00 - 14:00 απόγευμα: Κλειστά
Σάββατο - Κλειστά
Κυριακή - Κλειστά

Φωτογραφίες Αστυνομικής ταυτότητας - Photo life press

Φωτογραφίες Αστυνομικής Ταυτότητας - Ασπρόμαυρες φωτογραφίες
Διάσταση φωτογραφίας 3,6Χ3,6
Σύμφωνα με τις επίσημες προδιαγραφές, σε ειδικό χαρτί.

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επικοινωνήστε μαζί μας:
Photo life press Γιάννης Αντωνόπουλος
Συρακουσών 40-42 Λαμπρινή Αθήνα
Τηλ : 210-2912662 σε ώρες καταστημάτων
κιν:6938579262

Φωτογράφιση και βιντεοσκόπηση γάμου:https://photoartwedding.blogspot.com/2020/01/blog-post.html

Φωτογραφίες για διπλώματα οδήγησης, 
διαβατήρια, 
κάρτες παραμονής, 
φοιτητικά πάσα,  
βιβλιάρια υγείας, 
αθλητικές ομάδες, 
πιστοποιητικά

Πληροφορίες για την έκδοση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας:hellenicpolice.gr

Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου 2020

Φωτογράφηση Βάπτισης -Τιμές


Purist Simple Photography
Α)
1) Ψηφιακή Φωτογράφηση της βάπτισης στην εκκλησία
2) 60 φωτογραφίες τυπωμένες σε μέγεθος 13x19
3) Όλες οι λήψεις μας σε cd χαμηλής ανάλυσης για την τηλεόρασή σας, το p.c., το web, το Facebook, για ψηφιακή κορνίζα ή σαν δειγματολόγιο
TIMH: 200€

Β)
Προσθήκη αναλογικού άλμπουμ και τοποθέτηση φωτογραφιών στο παραπάνω πακέτο : + 50€

Classic Photography & Cinematography
A)
Το κλασικό μας πακέτο περιλαμβάνει τα παραπάνω και βιντεοκάλυψη.
Παροχές:
1) Ψηφιακή Φωτογράφηση της βάπτισης στην εκκλησία
2) 60 φωτογραφίες τυπωμένες σε μέγεθος 13x19
3) Όλες οι λήψεις μας σε cd χαμηλής ανάλυσης για την τηλεόρασή σας, το p.c., το web, το Facebook, για ψηφιακή κορνίζα ή
σαν δειγματολόγιο​
4) Βιντεοσκόπηση της βάπτισης σας στην εκκλησία
5) Digital art montage της βιντεοταινίας της βάπτισης σας
6) Δύο (2) DVD με τίτλους και εξώφυλλα από φωτογραφίες του μυστηρίου ή ένα (1) στικάκι USB
TIMH: 350€

B)
Προσθήκη αναλογικού άλμπουμ και τοποθέτηση φωτογραφιών στο παραπάνω πακέτο : + 50€

Modern Photography &/Or Cinematography + Digital Album(s)
A)
1) Ψηφιακή φωτογράφηση της βάπτισης σας στην εκκλησία
2) Ψηφιακό άλμπουμ σε υψηλής ποιότητας και αντοχής φωτογραφικό professional χαρτί με καταπληκτική ευκρίνεια και λεπτομέρεια σε μέγεθος 30χ30 με σαράντα (40) σελίδες
3) Όλες οι λήψεις μας σε cd χαμηλής ανάλυσης για την τηλεόρασή σας, το p.c.,το web,το Facebook,για ψηφιακή κορνίζα ή σαν δειγματολόγιο
ΤΙΜΗ: 360€

​B)
1) Ψηφιακή Φωτογράφηση της βάπτισης σας στην εκκλησία
2) Ψηφιακό άλμπουμ σε υψηλής ποιότητας και αντοχής φωτογραφικό professional χαρτί με καταπληκτική ευκρίνεια και λεπτομέρεια σε μέγεθος  30χ30 με σαράντα (40) σελίδες
3) Όλες οι λήψεις μας σε cd χαμηλής ανάλυσης για την τηλεόρασή σας, το p.c., το web, το Facebook, για ψηφιακή κορνίζα ή σαν δειγματολόγιο
4) Βιντεοσκόπηση της βάπτισης σας στην εκκλησία
5) Digital art montage της βιντεοταινίας του γάμου σας
6) Δύο (2) DVD με τίτλους και εξώφυλλα από φωτογραφίες του μυστηρίου ή ένα (1) στικάκι USB
TIMH:500€

C)
1) Ψηφιακή Φωτογραφική κάλυψη της της βάπτισης σας στην εκκλησία
2) Ένα ψηφιακό άλμπουμ σε υψηλής ποιότητας και αντοχής φωτογραφικό professional χαρτί με καταπληκτική ευκρίνεια και λεπτομέρεια σε μέγεθος  30χ30 με σαράντα (40) σελίδες
4) Ένα ψηφιακό άλμπουμ σε υψηλής ποιότητας και αντοχής φωτογραφικό professional χαρτί μέγεθος 20χ20 με σαράντα (40) σελίδες
5) Όλες οι λήψεις μας σε cd χαμηλής ανάλυσης για την τηλεόρασή σας, το p.c., το web, το Facebook, για ψηφιακή κορνίζα ή σαν δειγματολόγιο
6) Βιντεοσκόπηση της βάπτισης σας στην εκκλησία
7) Digital art montage της βιντεοταινίας της βάπτισης σας
8) Δύο (2) DVD με τίτλους και εξώφυλλα από φωτογραφίες του μυστηρίου ή ένα (1) στικάκι USB
TIMH: 550€
D)
1) Ψηφιακή Φωτογραφική κάλυψη της τελετής της βάπτισης σας στην εκκλησία
2) Ένα ψηφιακό άλμπουμ σε υψηλής ποιότητας και αντοχής φωτογραφικό professional χαρτί με καταπληκτική ευκρίνεια και λεπτομέρεια σε μέγεθος  30χ30 με σαράντα (40) σελίδες
4) Τρία ψηφιακά άλμπουμς σε υψηλής ποιότητας και αντοχής φωτογραφικό professional χαρτί μέγεθος 20χ20 με σαράντα (40) σελίδες
5) Όλες οι λήψεις μας σε cd χαμηλής ανάλυσης για την τηλεόρασή σας, το p.c., το web, το Facebook, για ψηφιακή κορνίζα ή σαν δειγματολόγιο
6) Βιντεοσκόπηση της βάπτισης σας στην εκκλησία
7) Digital art montage της βιντεοταινίας της βάπτισης σας
8) Δύο (2) DVD με τίτλους και εξώφυλλα από φωτογραφίες του μυστηρίου ή ένα (1) στικάκι USB
TIMH: 650€

*Σε όλα τα πακέτα μας μπορείτε να προσθέσετε και κάλυψη της δεξίωσης σας.
Το κόστος είναι 150 ευρώ για φωτογράφιση και  βιντεοκάλυψη τη πρώτη ώρα
και 100 ευρώ η κάθε επόμενη.
*Εάν θέλετε επανεκτυπώσεις των φωτογραφιών σας το κόστος είναι 1 ευρώ για κάθε φωτογραφία.
*Για after day shooting το κόστος είναι 100 ευρώ η ώρα.
* Οι τιμές είναι για φωτογραφίσεις εντός Αθηνών και Πειραιώς
*Στις παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας:
Photo life press Γιάννης Αντωνόπουλος
Συρακουσών 40-42 Λαμπρινή Αθήνα
Τηλ : 210-2912662 σε ώρες καταστημάτων
κιν:6938579262

Φωτογραφείο: photolife press yiannis antonopoulos syrakousson street 40-42
Για οποιαδήποτε φωτογραφική εργασία επισκευτείτε μας ή ρωτήστε μας στο 210 2912662
Φωτογραφίσεις Γάμων 
Φωτογραφίσεις Βαπτίσεων 
Φωτογραφίες Αστυνομικών Ταυτοτήτων
Φωτογραφίες Διαβατηρίων
Φωτογραφίες Διπλωμάτων 


Δεχόμαστε Πληρωμές και με πιστωτική κάρτα
Με την πιστωτική σας κάρτα επωφεληθείτε έως 5 άτοκες δόσεις!
Πολιτική Δόσεων
Iσχύει για πληρωμές με πιστωτικές κάρτες
Με υπηρεσίες από 200 - 500€:1 έως 3 άτοκες δόσεις
Με υπηρεσίες άνω των 500€:1 έως 5 άτοκες δόσεις

Βάπτιση - φωτογραφικές λεπτομέριες

Δείτε τιμές και προσφορές για φωτογράφιση και βιντεοσκόπηση βάπτισης:
Δείτε τιμές και προσφορές για φωτογράφιση και βιντεοσκόπηση γάμου:
https://www.photolifepress.gr/gamos-times

Φωτογραφείο: photolife press yiannis antonopoulos syrakousson street 40-42
Για οποιαδήποτε φωτογραφική εργασία επισκευτείτε μας ή ρωτήστε μας στο 210 2912662
Φωτογραφίσεις Γάμων 
Φωτογραφίσεις Βαπτίσεων 
Φωτογραφίες Αστυνομικών Ταυτοτήτων
Φωτογραφίες Διαβατηρίων
Φωτογραφίες Διπλωμάτων 

Gregory Colbert the creator of Ashes and Snow

 
....από το 1992 που είχε παρουσιάσει στο musee de l'Elysee στην  Ελβετία και στην Parca Galleries στην Ιαπωνία το έργο του με τίτλο ''Timewaves''ο Gregory Colber για έντεκα συνεχή χρόνια δεν είχε παρουσιάσει κανένα έργο του...
και έρχεται το 2002 και παρουσιάζει το αποκορύφωμα της δουλειά του...
σε ένα παλιό μεγάλο ναυπηγείο του 13ου αιώνα στην Βενετία στο Arsenale παρουσιάζει το όνειρο...
παρουσιάζει το Ashes and Snow... 
τον ακολουθεί το Nomadic Museum ένα περιπλανόμενο μουσείο... 
ένα κτίριο κατασκευασμένο αποκλειστικά για να παρουσιάσει αυτό το όνειρο, αυτό το πάντρεμα της τέχνης της φωτογραφίας με την απαγγελία haiku σε μιά μορφή ταχυδρομικών γραμμάτων... 
πάνω απο χίλια άτομα παρακολουθούν... 
παρακολουθούν την προβολή ενός φίλμ μιάς ώρας και εκατόν τριάντα φωτογραφιών τυπωμένων με την τεχνική της κηρογραφίας πάνω σε ένα χειροποίητο χαρτί γιαπωνέζικο... 
τελικά τι είναι το Ashes and Snow; 
είναι μία σύνθεση, είναι ένα πλέξιμο, φωτογραφικά έργα, ιαπωνική ποίηση haiku και ένας άντρας που κατά την διάρκεια του πολύχρονου ταξιδιού του γράφει στην γυναίκα του τριακόσια εξήντα πέντε γράμματα!
προτάσεις από αυτά τα γράμματα είναι η αφήγηση στο Ashes and Snow!
και βλέπουμε ανθρώπους και άγρια ζώα σε μιά συνύπαρξη ονειρική, μαγική, έξω του κόσμου τούτου!
«στην αρχή της δημιουργίας οι ουρανοί ήταν γεμάτοι με ιπτάμενους ελέφαντες, καθώς τα φτερά δεν άντεχαν το μεγάλο βάρος τους, μερικές φορές συντρίβονταν πάνω σε δέντρα, τρομάζοντας τα άλλα ζώα... 
όλοι οι ιπτάμενοι γκρι ελέφαντες αποδήμησαν στην πηγή του Γάγγη... 
συμφώνησαν να εγκαταλείψουν τα φτερά τους και να ζήσουν στη γη... 
οι μπλε ελέφαντες έπεσαν στη θάλασσα και τα φτερά τους έγιναν πτερύγια... 
οι ελέφαντες αυτοί είναι οι σημερινές φάλαινες των ωκεανών!!! οι ελέφαντες χαμαιλέοντες κράτησαν τα φτερά τους αλλά συμφώνησαν να μην προσγειωθούν ποτέ ξανά στη γη. όταν πηγαίνουν να κοιμηθούν, οι ελέφαντες πάντα ξαπλώνουν στο ίδιο σημείο του ουρανού και ονειρεύονται με το ένα μάτι τους ανοιχτό!
τα αστέρια που βλέπετε το βράδυ είναι τα ασάλευτα μάτια των κοιμισμένων ελεφάντων που κοιμούνται με το ένα μάτι ανοιχτό για να μας παρακολουθούν καλύτερα!
Gregory Colbert
το  Ashes and Snow δεν έχει τελικό προορισμό...

Φωτογραφείο: photolife press yiannis antonopoulos syrakousson street 40-42
Για οποιαδήποτε φωτογραφική εργασία επισκευτείτε μας ή ρωτήστε μας στο 210 2912662
Φωτογραφίσεις Γάμων 
Φωτογραφίσεις Βαπτίσεων 
Φωτογραφίες Αστυνομικών Ταυτοτήτων
Φωτογραφίες Διαβατηρίων
Φωτογραφίες Διπλωμάτων 


Magic World-ο μαγικός κόσμος του Adam Balcerekο Adam Balcerek γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Πόζναν -Poznań-της Πολωνία 
μετακόμισε στη Γερμανία, όπου σπούδαζε αρχιτεκτονική στη Σχολή Αρχιτεκτονικής του Βρανδεμβούργου -Brandenburg-Technical University of Cottbus    
μετά την αποφοίτησή του ξαναγυρνά στην Πολωνία στην πρωτεύουσα πια στη Βαρσοβία , όπου και άρχισε να εργάζεται ως αρχιτέκτονας 
παράλληλα άρχισε σπουδές στην Ακαδημία Φωτογραφίας 
μετά από 4 χρόνια εργασίας σε ένα από τα πιο γνωστά αρχιτεκτονικά γραφεία στην Ευρώπη συνειδητοποίησε ότι η φωτογραφία είναι αυτό που ζητούσε και αυτό που αγαπούσε και εγκατέλειψε τη δουλειά του ως αρχιτέκτονας και μετακόμισε στο Παρίσι  όπου πέρασε πολλούς μήνες ως βοηθός φωτογράφος στα στούντιο: Le Rouchon και  Pin Up Studio.  
μεταξύ των άλλων έχει συνεργαστεί με:   Patric Shaw  Craig McDean  Mauro Mongiello  Felix Lammers... 
μετά από όλες αυτές τις εμπειρίες επέστρεψε στη Βαρσοβία όπου εργάζεται μέχρι σήμερα ως φωτογράφος μόδας και διαφήμισης 
productionparadise.com 
photoawards.com 
Φωτογραφείο: photolife press yiannis antonopoulos syrakousson street 40-42
Για οποιαδήποτε φωτογραφική εργασία επισκευτείτε μας ή ρωτήστε μας στο 210 2912662
Φωτογραφίσεις Γάμων 
Φωτογραφίσεις Βαπτίσεων 
Φωτογραφίες Αστυνομικών Ταυτοτήτων
Φωτογραφίες Διαβατηρίων
Φωτογραφίες Διπλωμάτων 


Έκδοση κάρτας Ψηφιακού Ταχογράφου - φωτογραφίες για ψηφιακό ταχογράφο

Έκδοση κάρτας Ψηφιακού Ταχογράφου ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Οι αιτήσεις για έκδοση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου  Οδηγού ,  Επιχείρησης ...